Onze visie op leren en ontwikkelen

Om crisisteams te ondersteunen in het versterken van de essentiële vaardigheden werken wij op basis van drie uitgangspunten:

  • Samen werken betekent samen leren
  • Leren is gericht op competenties
  • Leren kan overal en altijd

Samen werken betekent samen leren

Het behoeft geen uitgebreide uitleg dat goed functionerende teams van levensbelang zijn voor de crisisorganisatie. Goed functionerende teams hebben een probleemoplossend vermogen dat groter is dan dat van de teamleden bij elkaar, zo is de redenering. Teams kunnen daarom in principe beter omgaan met complexe taken dan individuen.

Echter, goed functionerende teams ontstaan niet vanzelf. Het vraagt om een investering in persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Het leerproces is dan gericht op het vinden en vasthouden van een gezamenlijke en doeltreffende werkwijze in relatie tot de taken en de context van crises. Het doel is om dit groepsdynamische proces goed te kunnen hanteren. Teamleden leren door een continu proces van gezamenlijke actie en reflectie. Nieuwsgierigheid in elkaars visie, aansluiting zoeken op elkaars beleving, openlijk bespreken van fouten en het actief halen en brengen van feedback bij teamleden zijn gedragingen die dat tastbaar maken. Juist in de korte tijd dat crisisteams operationeel zijn is het van belang dat zij snel kunnen schakelen in hoe ze optimaal kunnen samenwerken.

Enig begrip van het systeemdenken is hierbij onmisbaar. Systeemdenken voor teamontwikkeling betekent het analyseren en interveniëren vanuit het perspectief van het team als geheel. Het accent ligt op de kwaliteit van onderlinge interactie, ofwel patronen van acties en reacties. Er is altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding. Door wat iemand doet of juist niet doet. Dat kan positieve maar ook negatieve effecten hebben op het functioneren. Wanneer er in teams fouten worden gemaakt of wanneer het niet lekker loopt, dan is vanuit het systeemdenken de gedachte dat niet één aspect of één persoon is aan te wijzen als de oorzaak. Het is eerder een combinatie van factoren.

Leren is competentiegericht

In trainingen en oefeningen vormen competenties de leidraad van het gedrag en de beoogde gedragsverandering. Het concept Team Resource Management (TRM) biedt hiervoor een hedendaags kader met de 7 ‘non-technicall skills’. Dat zijn: opdrachtanalyse, besluitvorming, situationeel bewustzijn, leiderschap, communicatie, adaptiviteit en assertiviteit.

  1. Beroeps- en functierelevant:

Deze competenties zijn gericht op de beroepskritieke situaties en die situaties spelen een sleutelrol in het ophalen van de leerbehoefte en het ontwerpen van de leeractiviteiten. Die praktijk is belangrijk, daar leert de deelnemer immers voor. We werken daarom met praktijkrelevante opdrachten en casuïstiek.

  1. Diversiteit in leren

We houden rekening met verschillende leerstijlen voor het creëren van een krachtige leeromgeving.  Voor, tijdens en na trainingsdagen:

  1. Reflecteren deelnemers op hun eigen leerbehoefte, op de lesstof en de eigen ontwikkeling.
  2. Experimenteren deelnemers met nieuw gedrag en eigen leerdoelen.
  3. Doen deelnemers waardevolle ervaringen op met feedback van deelnemers en trainer.
  4. Leren ze door bij anderen de kunst af te kijken.

Uiteindelijk passen deelnemers hun vaardigheden toe in de praktijk. Niet alleen tijdens crises of calamiteiten maar juist ook tijdens reguliere werkzaamheden. De kennis en vaardigheden voor crisismanagement dragen zo ook bij aan de persoonlijke effectiviteit in het dagelijks werk.

Leren kan overal en altijd

De gedachte dat trainingen alleen plaatsvinden in een leslokaal is passé. Met de huidige technologische ontwikkelingen wordt het mogelijk om opleidingen en trainingen veelzijdiger en beter te organiseren, voor de deelnemer én voor de organisatie. Met blended learning als leermethode combineren we verschillende on- en offline leervormen om tot duurzame leerresultaten te komen. Door leerstof op meerdere manieren aan te bieden kunnen medewerkers zelf kiezen waar en wanneer ze die informatie tot zich nemen, oefenen of zichzelf toetsen aan de hand van een quiz of een serious game. Daarnaast vinden we dat competentiegericht leren vooral tot uiting komt in interactie met anderen in de praktijk. Op kantoor, op de sportclub, op straat of thuis in het gezin bijvoorbeeld. Juist de vervlechting van al deze activiteiten maakt dat je leert en je echt ontwikkelt.

Direct naar: